ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
229461   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ประกาศสอบราคา

ค้นหาจาก :
30/05/2566 : ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 7
29/05/2566 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ 10
29/05/2566 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๐ 9
29/05/2566 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๘ 11
29/05/2566 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒ 10
29/05/2566 : ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ 9
24/05/2566 : ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คลส. บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ 6 8
24/05/2566 : ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คลส. โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 13
24/05/2566 : ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คลส. โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 8
24/05/2566 : ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คลส. โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 11
24/05/2566 : ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คลส. โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 8
26/04/2566 : ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 27
24/04/2566 : ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 24
24/04/2566 : แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 27
12/04/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 35
12/04/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 29
28/02/2566 : แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 65
14/02/2566 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ ตำบลเพ็กใหญ่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 56
08/02/2566 : ประกาศ กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลเพ็กใหญ่ เชื่อม บ้านหนองคูรอง ตำบลลอมคอม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 64
13/01/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาศ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 58
23/12/2565 : รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 68
08/12/2565 : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) 89
06/12/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ 76
06/12/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ เชื่อม บ้านหนองคูรอง ตำบลลอมคอม 68
18/11/2565 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๑๘ สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลเพ็กใหญ่ เชื่อม บ้านหนองคูรอง ตำบลลอมคอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 76
18/11/2565 : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๑๕ สายบ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 67
14/11/2565 : ประกาศขายทอดตลาด 68
14/11/2565 : ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวง ขก.ถ.166-15 สายบ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ต.เพ็กใหญ่ 87
14/11/2565 : ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน คสล. สายทางหลวง ขก.ถ.166-18 สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ต.เพ็กใหญ่ เชื่อม บ้านหนองคูรอง ต.ลอมคอม 78
27/10/2565 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 75
27/10/3108 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 76
20/10/2565 : ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 81
18/10/2565 : รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 95
04/10/2565 : ประกาศ เกณฑ์การใฃ้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 77
04/10/2565 : ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 91
03/10/2565 : แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 92
23/09/2565 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ทำการ อบต.เพ็กใหญ่ 86
23/09/2565 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (โรงจอดรถขยะ) 81
23/09/2565 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ อบต.เพ็กใหญ่ 80
14/09/2565 : ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำนักงาน อบต. เพ็กใหญ่ 83
14/09/2565 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักปลัด อบต.เพ็กใหญ่ 83
23/08/2565 : แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 89
15/08/2565 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 99
01/08/2565 : ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกน์ (e-bidding) 131
22/07/2565 : ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกน์ (e-bidding) 112
18/07/2565 : ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกน์ (e-bidding) 110
12/07/2565 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 103
12/07/2565 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาศ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 94
27/06/2565 : ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย โดยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกน์ (e-bidding) 135
27/06/2565 : ประกาศราคากลาง โครงการซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย 112


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>