ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
229461   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

นโยบายผู้บริหาร 

การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น 
(1) นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน โดยดำเนินการ 
1.1 ปรับปรุง ซ่อมแซม และจัดสร้าง ถนนภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน และเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างตำบล เพื่อให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้สะดวก
1.2 จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าครัวเรือน เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
1.3 จัดสร้างและพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการขยายเขตประปาภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีน้ำที่สะอาด อุปโภค บริโภคอย่างพอเพียง และถูกสุขอนามัย 
1.4 จัดทำป้ายหรือซุ้มประตูเข้าเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ ตามความเหมาะสม
1.5 จัดสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อสาธารณะประโยชน์ในแต่ละหมู่บ้านตามความจำเป็นและความเหมาะสม

(2) นโยบายส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในกระบวนการสร้างรายได้ 
ลดรายจ่ายของประชาชน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ภายในตำบลเพ็กใหญ่ให้เป็นที่รู้จักและเด่นชัด สามารถแข่งขันได้ นับตั้งแต่การออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระบวนการผลิต และการตลาด ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง น้อมนำแนวทางระบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต โดยมีแนวทางดำเนินการดังนี้
2.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการลงทุนของกลุ่มอาชีพ โดยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน พัฒนาระบบการผลิต การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการตลาด จัดให้มีตลาดกลางชุมชนในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านภายในตำบลเพ็กใหญ่
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP ตำบล และการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพการผลิต
2.3 ส่งเสริมการสร้างงานให้ประชาชนที่ด้อยโอกาสให้มีงานทำเพื่อเพิ่มรายได้ ในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน

(3) นโยบายส่งเสริมด้านการเกษตรกรรม 
เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชาชนส่วนใหญ่ของตำบล จึงเน้นส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพิ่มมูลค่าผลการผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้ต่อประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 
3.1 พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการทำการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการการเรียนรู้แก่เกษตรกร โดยยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
3.3 ส่งเสริมให้มีระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตรโดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร 
3.4 ขุดลอกลำห้วยและจัดสร้างฝายกักเก็บน้ำ เพื่อให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในไร่นาโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.5 ส่งเสริมให้มีการขุดสระกักเก็บน้ำ ขนาดย่อย และขนาดกลาง เพื่อทำการเกษตรในไร่นาโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(4) นโยบายส่งเสริม ศาสนา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ตำบลเพ็กใหญ่มีโบราณวัตถุ เช่น โนนแท่นพระและสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เช่น ทุ่งพึงพืด ตลอดจนมีงานบุญประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ เพื่อเป็นการฟื้นฟูส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่า ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบทอดต่อไปจนชั่วลูกชั่วหลาน และเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมทั่วไป จึงมีแนวนโยบายด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ดังต่อไปนี้
4.1 ฟื้นฟูประเพณีสักการะพระเจ้าใหญ่บุญบั้งไฟโนนแท่นพระ พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อสิบกรีตลอดจนการปรับปรุงบูรณะพัฒนาโนนแท่นพระให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการอบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน เพื่อขัดเกลาจิตใจให้เป็นคนดีของสังคม

(5) นโยบายส่งเสริมด้านการศึกษา 
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จะสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกัน ในการเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดไป เพื่อมีปัญญาไว้เป็นทุน ไว้สร้างงานและสร้างรายได้ โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างคน และสร้างงาน ดังนี้
5.1 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ ให้ครอบคลุมพื้นที่ในตำบล โดยอาศัยทรัพยากรและบุคลากรร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่
5.2 จัดทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ ทุกหมู่บ้าน 
5.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาให้โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
5.4 จัดให้มีอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียน ในโรงเรียนภายในตำบลเพ็กใหญ่อย่างเพียงพอและถูกสุขอนามัย 
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการให้กับนักเรียน ในโรงเรียนภายในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ 

(6) นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 
6.1 ส่งเสริมการจัดแข่งขันกีฬาและนันทนาการทุกประเภทเพื่อสุขภาพของประชาชน สนับสนุนกีฬาพื้นบ้านในตำบลเพ็กใหญ่ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีลานกีฬา และอุปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะ รักการกีฬา เคารพกติกาสังคมและสร้างโอกาสให้เยาวชน พัฒนาความสามารถด้านกีฬาและการพัฒนาด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ให้ห่างไกลยาเสพติด 
6.3 ส่งเสริมเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถด้านกีฬาให้สามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในอาชีพนักกีฬา 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประกวดการแสดงพื้นบ้าน เช่น สรภัญญะ ร้องเพลงลูกทุ่ง ลำกลอน ฯลฯ 

(7) นโยบายด้านสวัสดิการสังคม 
7.1 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ HIV สนับสนุนเบี้ยยังชีพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกวัยตั้งแต่ แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา 
7.3 สนับสนุนการจัดกองทุนสวัสดิการชุมชนระดับตำบล โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
7.4 สนับสนุนกลุ่มเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเรื้อรัง ให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 
7.5 จัดให้มีกองทุนสวัสดิการแก่องค์กรอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครพัฒนาชุมชน (อช.) ในท้องที่ตำบลเพ็กใหญ่ 
7.6 จัดตั้งศูนย์สังคมสงเคราะห์ตำบลเพ็กใหญ่ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคมและกลุ่มอาสาสมัคร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองดูแลและให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากจน ผู้ขาดที่พึ่งพิง ผู้ป่วยโรคเอดส์ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

(8) นโยบายด้านสาธารณสุข 
8.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ตลอดจนให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่ประชาชน 
8.2 ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุขโดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีขวัญกำลังใจที่ดี 
8.3 ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนาศูนย์แจ้งเหตุ (หน่วยกู้ชีพกู้ภัย) จัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ป่วยระดับหมู่บ้านกับหน่วยงานสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
8.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

(9) นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.1 บูรณาการบริหารจัดการดิน น้ำ ป่าไม้ ขยะ มลภาวะ(โลกร้อน) โดยการมีส่วนร่วมของ 3 ภาคี ได้แก่ หน่วยงานราชการ นักวิชาการ และประชาชน
9.2 รณรงค์การแก้ไขปัญหาขยะ จัดระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย โดยการมีส่วนร่วมของ 3 ภาคี ได้แก่ หน่วยงานราชการ นักวิชาการ และประชาชน 
9.3 จัดทำระบบจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลภายในตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาขยะตามบ้านต่างๆ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชนและสิ่งปฏิกูลได้อย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
9.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่า การปลูกต้นไม้ริมทางเพื่อสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง ปรับปรุงทัศนียภาพสวนป่าชุมชน เช่น โนนแท่นพระ โคกทำเล และที่สาธารณะอื่นๆ

(10) นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก
10.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัยโดยส่งเสริมสนับสนุน อปพร. ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(11) นโยบายด้านการปกครองและการบริหารจัดการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จะดำเนินงานด้านการบริหารและการจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNNANCE) มุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ยึดนโยบายการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ดังแนวนโยบายดังนี้
11.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมคนดี มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาปกครองบ้านเมือง 
11.2 ส่งเสริมนโยบายสภาชุมชนตำบลเพ็กใหญ่ พัฒนาภาวะผู้นำท้องถิ่นที่มีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลพร้อมทั้งพัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากรในท้องถิ่น ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
11.3 ประสานงานกับฝ่ายปกครองในท้องที่ตำบลเพ็กใหญ่และองค์กรหน่วยงาน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับตำบล พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ให้ชุมชนปลอดภัย ปลอดยาเสพติด ปลอดอบายมุข โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
11.4 ประสานงานกับฝ่ายปกครองในท้องที่ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ และหน่วยงานราชการอื่น ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคมของชุมชน เป็นเวทีการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม เพื่อการพัฒนาและการจัดระเบียบสังคมในชุมชนตำบลเพ็กใหญ่ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและแบบยั่งยืน โดยมุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาล 
11.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สนับสนุนเวทีประชาคม องค์กรประชาชน โดยยึดหลักการ “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำ ร่วมสร้าง” เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวตำบลเพ็กใหญ่ เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการบ้านเมือง ร่วมเสนอแนะแสดงความคิดเห็น ร่วมปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามประเมินผล
11.6 จัดกระบวนการบริหารงานบุคคลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ โดยมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
11.7 มุ่งเน้นพัฒนาฝึกอบรมให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ ในการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป 
11.8 สร้างแรงจูงใจและเพิ่มขวัญกำลังใจให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ให้ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป 
11.9 ให้ความร่วมมือช่วยเหลือหน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลใดๆ ในอันที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำบลเพ็กใหญ่ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความชอบธรรม
11.10 เพิ่มประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์แบบบูรณาการ เพื่อเป็นการสร้างภาพพจน์สถาบันองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนทั่วไปเข้าชม : 850