ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
55   คน
สถิติทั้งหมด
202400   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552
 • ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชส...
  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชส...
 • บริการรับยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต และช...
  บริการรับยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต และช...
 • กองทุนLTC อบต.เพ็กใหญ่ ออกเยี่ยมผู้สู...
  กองทุนLTC อบต.เพ็กใหญ่ ออกเยี่ยมผู้สู...
 • โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะ...
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะ...
 • โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ประจำปี 2565
  โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ประจำปี 2565
 • โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้...
  โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้...
 • กองทุนLTC ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาว...
  กองทุนLTC ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาว...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
 • โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุ...
  โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุ...
 • โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถา...
  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถา...
 • โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะก...
  โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะก...
 • คณะผู้บริหารและและเจ้าหน้าที่ อบต.เพ็...
  คณะผู้บริหารและและเจ้าหน้าที่ อบต.เพ็...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
 • โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกลุ่มวัย...
  โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกลุ่มวัย...
 • โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ขอ...
  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ขอ...
 • โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้...
  โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้...
 • โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะก...
  โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะก...
นายสุพจน์  ดอนมงคุณ
นายสุพจน์ ดอนมงคุณ
ปลัด อบต.เพ็กใหญ่
นายวรวิทย์ ทับขวา
นายวรวิทย์ ทับขวา
ประธานสภา อบต.
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ ๒ : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565)
ลงข่าว : 08/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่
ลงข่าว : 06/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ เชื่อม บ้านหนองคูรอง ตำบลลอมคอม
ลงข่าว : 06/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 4
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๑๘ สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลเพ็กใหญ่ เชื่อม บ้านหนองคูรอง ตำบลลอมคอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 18/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 13
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๑๕ สายบ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงข่าว : 18/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 15
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่สามารถโหลดข้อมูลได้
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
29/11/2022 : ซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และอุปกรณ์บริการทางการแพทย์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/11/2022 : ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. 166-18 สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลเพ็กใหญ่ เชื่อม บ้านหนองคูรอง ตำบลลอมคอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2022 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. 166-15 สายบ้านโนนหอม หมู่ที่ 8 เชื่อม บ้านทุ่งแค หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/11/2022 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๑๘ สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ ตำบลเพ็กใหญ่ เชื่อม บ้านหนองคูรอง ตำบลลอมคอม
16/11/2022 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข ขก.ถ. ๑๖๖-๑๕ สายบ้านโนนหอม หมู่ที่ ๘ เชื่อม บ้านทุ่งแค หมู่ที่ ๙ ตำบลเพ็กใหญ่
15/11/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2022 : จ้างเหมาบริการเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอย ภายในเขตพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2022 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ (๑-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/10/2022 : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสอบถามความคิดเห็น
กระดานข่าวทั่วไป
ทดสอบระบบ ( อ่าน 253 / ตอบ 0 )
    โดย : ทดสอบระบบ   เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2564 : 12:08   
= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ
เพ็กใหญ่เกมส์
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


<< ธันวาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมสรรพากร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • โยธาไทย
 • กรมจัดหางาน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงบประมาณ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ธ.ออมสิน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศาลปกครอง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กระทรวงการคลัง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมทางหลวง
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ธ.ธกส
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมบัญชีกลาง
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น