ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
2   คน
สถิติทั้งหมด
229446   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทั้งหมด

ค้นหาจาก :
27/04/2566 : กสรเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
11/04/2566 : รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
12/04/2566 : ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ลักษณะของฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
12/04/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
12/04/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
30/03/2566 : ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
27/03/2566 : ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566
27/03/2566 : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
27/03/2566 : ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
14/04/2566 : ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
15/02/2566 : ประกาศ เรื่อง การห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง
31/01/2566 : นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
31/01/2566 : คู่มือการตรวจสอบภายใน
31/01/2566 : กฎบัตร วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตรวจสอบภายใน
13/01/2566 : รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาศ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
23/12/2565 : รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
08/12/2565 : รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565)
06/12/2565 : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
30/11/2565 : ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
30/11/2565 : ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด8
1 2 3 4 5 6 7 8 >>