ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
56   คน
สถิติทั้งหมด
289789   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

09/04/2024 : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.166-12 สายจากทางหลวงหมายเลข 2233 ถึงบ้านนางละม้าย ทองบัวบาน หมู่ที่ 11 บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา ตำบลเพ็กใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 268 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
28/03/2024 : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนรถ บห ๕๑๕๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2024 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2024 : จ้างจ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต. เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2024 : จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2024 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2024 : จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2024 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2024 : ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/01/2024 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2024 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2024 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2024 : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสระบัว หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2024 : จ้างปรับปรุงถนนลาดยาง โดยวิธีแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2024 : ซื้อของรางวัล (ขนม) ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/01/2024 : จ้างปรับเกรดสถานที่กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย ของ อบต.เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/12/2023 : จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ็กใหญ่ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2023 : ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ (ครั้งที่ ๒) ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/12/2023 : จ้างทำป้ายพิมพ์ไวนิล ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2023 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2023 : ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2023 : ซื้อวัสดุกีฬา ตามโครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/11/2023 : ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และอุปกรณ์บริการทางการแพทย์ ตามโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2023 : จ้างเหมาขุดลอกปากท่อเปิดทางน้ำไหล แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/11/2023 : จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะแบง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2023 : จ้างเหมาบริการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2023 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


หน้าที่ 1ทั้งหมด12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>