ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
Social Network
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
การเงินการคลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
17   คน
สถิติทั้งหมด
229461   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566
    5
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) หลักสูตรจัดตั้ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร. ) หลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
    50
การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
    62
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นความต้องการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค
ประชาคมรับฟังความคิดเห็นความต้องการขยายเขตน้ำประปาส่วนภูมิภาค
    49
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
    44
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
    44
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
    84
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    41
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กกใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 22 มีนาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กกใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในวันที่ 22 มีนาคม 2566
    36
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
    40
โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปี 2566
โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปี 2566
    44
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ประจำปี 2566
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ประจำปี 2566
    45
มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน
มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนและประชาชนทั้ง 11 หมู่บ้าน
    39
การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
    56
กองทุนLTC อบต.เพ็กใหญ่ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์(รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่อง ครั้งที่ 2/2566)
กองทุนLTC อบต.เพ็กใหญ่ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์(รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่อง ครั้งที่ 2/2566)
    65
ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
ประชาสัมพันธ์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด
    294
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ
    77
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหาร และฝ่ายสภาอบต.เพ็กใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชุมหารือร่วมกับ ผู้บริหาร และฝ่ายสภาอบต.เพ็กใหญ่
    70
อบต.เพ็กใหญ่ มอบเกียรติบัตรให้กับ นายนพรัตน์ วิลัยวรรณ์
อบต.เพ็กใหญ่ มอบเกียรติบัตรให้กับ นายนพรัตน์ วิลัยวรรณ์
    79
การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
    72
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอพล ที่ว่าการอำเภอพล
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมอำเภอพล ที่ว่าการอำเภอพล
    86
บริการรับยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2566
บริการรับยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2566
    82
กองทุนLTC อบต.เพ็กใหญ่ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์(รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2566)
กองทุนLTC อบต.เพ็กใหญ่ ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์(รายใหม่และรายเก่าต่อเนื่อง ครั้งที่ 1/2566)
    89
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะผู้บริหาร ส.อบต.และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
    112
โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ประจำปี 2565
โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ประจำปี 2565
    101
โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร
    124
กองทุนLTC ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ LTCรอบ ก.ค. 65
กองทุนLTC ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พร้อมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ LTCรอบ ก.ค. 65
    100


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>