ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
257   คน
สถิติทั้งหมด
280413   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
กิจกรรมการเคารพธงชาติหน้าเสาธง และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ
กิจกรรมการเคารพธงชาติหน้าเสาธง และชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ในการดำรงตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ
 3   9
การตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติราชการของ อปท.
การตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติราชการของ อปท.
 6   9
การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
 10   11
การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
 7   18
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอพล จัดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอพล จัดโครงการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐาน
 14   34
โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาและ การออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2567
โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาและ การออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2567
 20   24
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอพล จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัด โนนแท่นพระ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดย นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอพล เป็นประธานในพิธี
องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ คณะสงฆ์อำเภอพล จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัด โนนแท่นพระ ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดย นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ นายอำเภอพล เป็นประธานในพิธี
 13   101
โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2566
โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี 2566
 10   59
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและการจัดเวทีประชาคม ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ประจำปี ๒๕๖๖
 8   64
 โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี  2566
โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2566
 55   168
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน ประจำปี 2566
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน ประจำปี 2566
 27   146
การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566
 6   122
โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ ต.เพ็กใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ ต.เพ็กใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566
 20   212
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 20   164
โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ประจำปี 2566
โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ประจำปี 2566
 17   106
ประชุมสภา อบต.สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
ประชุมสภา อบต.สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
 11   168
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เพ็กใหญ่
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.เพ็กใหญ่
 6   156
รับมอบสิ่งของ
รับมอบสิ่งของ
 1   159
การมอบบ้านที่พักอาศัย
การมอบบ้านที่พักอาศัย
 6   199
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่  ประจำปี 2566
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เพ็กใหญ่ ประจำปี 2566
 17   231
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมพลังสร้างสัปปายะ สู่วัด ด้วยวิถี ๕ส (Big Cleaning Day)”
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข “กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมพลังสร้างสัปปายะ สู่วัด ด้วยวิถี ๕ส (Big Cleaning Day)”
 20   245
การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
 8   207
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ , คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ , คณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2566
 9   157
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลเพ็กใหญ่ ครั้งที่ 4/2566
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลเพ็กใหญ่ ครั้งที่ 4/2566
 9   191
การออกเยี่ยมบ้านคนพิการ
การออกเยี่ยมบ้านคนพิการ
 5   187
นโยบายให้มีสถานที่เป็นเขตปลอดการสูบบุหรี่ ในสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
นโยบายให้มีสถานที่เป็นเขตปลอดการสูบบุหรี่ ในสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 6   218
	โครงการประชุมผู้ปกครองและอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังภสวะโภชนาการโรคติดต่อและส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
โครงการประชุมผู้ปกครองและอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังภสวะโภชนาการโรคติดต่อและส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
 5   186


หน้าที่ 1ทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>