ร้อยตรีประเสริฐ  สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
186   คน
สถิติทั้งหมด
299351   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552

ข้อมูลทั่วไป 

                องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเพ็กใหญ่ เลขที่ ๒๘๕ หมู่ที่ ๕ ตำบลเพ็กใหญ่   อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ได้รับการจัดตั้งให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย  ณ วันที่  ๓๐  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ

หลักเขตที่  ๑  ติดต่อกับตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่  ตำบลหัวทุ่ง อำเภอพล และตำบลเก่างิ้ว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายชนบท – กุดรู บริเวณพิกัด  TC ๓๔๕๕๗๓  ไปตามถนนผ่านทุ่งนาจนถึงจุดตัดกับถนนสายบ้านโนนหอม  ตำบลเพ็กใหญ่ไปสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น (หลักเขตที่ ๒ บริเวณพิกัด TC ๓๕๕๕๖๙) ระยะทางประมาณ ๑,๑๓๐ เมตร

หลักเขตที่  ๒ เป็นถนนสายบ้านโนนหอม  ตำบลเพ็กใหญ่ไปสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น  บริเวณพิกัด TC ๓๕๕๕๖๙ ไปตามถนนจนถึงทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ บริเวณสะพาน (หลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด TC ๓๕๖๖๗๕) ระยะทางประมาณ ๕๘๐ เมตร

หลักเขตที่  ๓  เป็นทางหลวงหมายเลข  ๒๒๓๓ บริเวณสะพานพิกัด TC ๓๕๖๕๗๕ ไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓  จนถึงทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา – หนองคาย (หลักเขตที่ ๔ บริเวณพิกัด TC ๔๓๑๔๙๘) ระยะทางประมาณ  ๑๒,๑๓๐  เมตร

ทิศตะวันออก

หลักเขตที่  ๔  ติดต่อกับเทศบาลเมืองเมืองพล  อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากจุดตัดระหว่างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา – หนองคาย) กับทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๓ บริเวณพิกัด TC ๔๓๑๔๙๘  จนถึงจุดตัดทางแยกบ้านหนองอรุณ  ตำบลลอมคอม (หลักเขตที่ ๕ บริเวณพิกัด  TC ๔๒๗๔๙๐) ระยะทางประมาณ  ๑,๐๐๐ เมตร

ทิศใต้

หลักเขตที่  ๕  ติดต่อกับตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา – หนองคาย) ตัดกับทางแยกบ้านหนองอรุณ ตำบลลอมคอม  บริเวณพิกัด TC ๔๒๗๔๙๐ ไปทางทิศตะวันตก  ผ่านทุ่งนาระหว่างบ้านหนองอรุณ  ตำบลลอมคอมกับบ้านเพ็กใหญ่ถึงบ้านยานางตำบลเพ็กใหญ่  กับบ้านหนองดู่ ตำบลลอมคอมสิ้นสุดที่บ้านหนองคูรอง ตำบลลอมคอม (หลักเขตที่ ๖ บริเวณพิกัด TC ๓๓๔๔๙๓) ระยะทางประมาณ  ๑๑,๓๙๐  เมตร

ทิศตะวันตก

หลักเขตที่  ๖  ติดต่อกับตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย และตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากทุ่งนาบ้านหนองคูรอง ตำบลลอมคอม บริเวณพิกัด TC ๓๓๔๔๙๓  ไปตามทุ่งนาถึงทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๙ บริเวณแยกไปบ้านโคกกลาง  ตำบลเพ็กใหญ่ (หลักเขตที่ ๗ บริเวณพิกัด TC ๓๒๘๕๒๕) ระยะทางประมาณ  ๒,๔๒๐  เมตร

หลักเขตที่  ๗  เป็นทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  ช่วงทางแยกบ้านโคกกลาง ตำบลเพ็กใหญ่ บริเวณพิกัด TC ๓๒๘๕๒๕  ไปตามทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  จนถึงลำห้วยหลักด่าน (หลักเขตที่ ๘ บริเวณพิกัด TC ๓๔๕๕๗๒) ระยะทางประมาณ  ๕,๑๐๐  เมตร

หลักเขตที่  ๘  เป็นจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  กับลำห้วยหลักด่าน บริเวณพิกัด TC ๓๔๕๕๗๒ ไปตามทางหลวงหมายเลข  ๒๑๙๙  สิ้นสุดที่ถนนลงทุ่งนา (หลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด TC ๓๔๕๕๗๓) ระยะทางรวม  ๓๓๐  เมตร

 

ลักษณะภูมิประเทศ

ตำบลเพ็กใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ  บางแห่งเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ  มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่  คือ ทุ่งพึงพืด  มีลำห้วย  และหนองน้ำทั่วไปหลายสายกระจายทั่วทั้งตำบล 

         

ลักษณะภูมิอากาศ

ตำบลเพ็กใหญ่มีลักษณะภูมิอากาศแบบอากาศร้อนชื้นสลับกับฤดูแล้ง   มีฝนตกปานกลาง  ฤดูหนาวช่วงเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์   อากาศหนาวเย็นเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม  เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากจากพายุดีเปรสชันฤดูร้อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคมอากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก

 

ลักษณะของดิน

ตำบลเพ็กใหญ่มีลักษณะดิน  เป็นดินเหนียวปนทรายและมีดินเค็มเป็นบางแห่งในพื้นที่    บ้านยานาง  หมู่ที่ ๒ , บ้านโคกกลาง  หมู่ที่ ๗  , บ้านโนนหอม  หมู่ที่ ๘ , บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๑๐  พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร  เช่น  การทำนาข้าว  และเลี้ยงสัตว์  การใช้พื้นที่ดินทางการเกษตร  คิดเป็นร้อยละ  ๘๙.๖๖   สภาพปัญหาของทรัพยากรดิน  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ   เนื่องจากการใช้ดินมานาน  ขาดการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก   ทำให้ผลผลิตตกต่ำและต้นทุนในการผลิตสูงได้มีการส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าวเพื่อเป็นการปรับปรุงดิน 

 

เขตการปกครอง

ตำบลเพ็กใหญ่  มีเขตการปกครองทั้งหมด  ๑๑  หมู่บ้าน   ได้แก่

หมู่ที่ ๑   บ้านสระบัว                    

หมู่ที่ ๒   บ้านยานาง                     

หมู่ที่ ๓   บ้านนาคสะดุ้ง                          

หมู่ที่ ๔   บ้านโคกสี                      

หมู่ที่ ๕   บ้านเพ็กใหญ่                  

หมู่ที่ ๖   บ้านหนองสะแบง

หมู่ที่ ๗   บ้านโคกกลาง

หมู่ที่ ๘   บ้านโนนหอม

หมู่ที่ ๙   บ้านทุ่งแค

หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนแต้

หมู่ที่ ๑๑ บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา

 

ตำบลเพ็กใหญ่   มีพื้นที่ประมาณ  ๔๗.๙  ตร.กม.  หรือประมาณ   ๒๔,๖๕๐  ไร่ 

ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ   ๔๐๓  กิโลเมตร 

ห่างจากจังหวัดขอนแก่น   ประมาณ     ๗๘  กิโลเมตร

ห่างจากอำเภอพล           ประมาณ       ๓  กิโลเมตร

 เข้าชม : 2143