ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
ร้อยตรีประเสริฐ สีสุวอ
นายก อบต.เพ็กใหญ่
087-2498825
Social Network
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
61   คน
สถิติทั้งหมด
289794   คน
เริ่มนับวันที่ 11 สิงหาคม 2552
 • การประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ ...
  การประชุมสภา อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ ...
 • โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จัดประช...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ จัดประช...
 • กิจกรรมการเคารพธงชาติหน้าเสาธง และชี้...
  กิจกรรมการเคารพธงชาติหน้าเสาธง และชี้...
 • การตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติราชการ...
  การตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติราชการ...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ...
 • โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะก...
  โครงการอบรมให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะก...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ร่วมกับ...
 • โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งข...
  โครงการอบรมให้ความรู้การประดิษฐ์สิ่งข...
 • โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
  โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุม...
 • โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำ...
  โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำ...
 • โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด...
  โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเด...
 • การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
  การประชุมสภา อบต.เพ็กใหญ่ สมัยสามัญ ส...
 • โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้...
  โครงการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้...
 • โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยท...
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยท...
 • โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ประจำปี ...
  โครงการสายใยรักแม่ลูกผูกพัน ประจำปี ...
นายสุพจน์  ดอนมงคุณ
นายสุพจน์ ดอนมงคุณ
ปลัด อบต.เพ็กใหญ่
043-418042
นายวรวิทย์ ทับขวา
นายวรวิทย์ ทับขวา
ประธานสภา อบต.
043-418042
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
กาขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำกำจัดปฏิกูล
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 10/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 9
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง กำนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ลงข่าว : 18/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 40
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ลงข่าว : 07/03/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 40
ประกาศ การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 15/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 123
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนกันยายน 2566)
ลงข่าว : 15/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 103
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 31/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 210
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 30/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 133
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
ลงข่าว : 26/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 129
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
ลงข่าว : 26/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 117
ประกาศรายงานรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 25/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 114
หลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี 2567
ลงข่าว : 09/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 136
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 06/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 166
แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 05/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 135
แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ลงข่าว : 26/09/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 107
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมิถุนายน 2566)
ลงข่าว : 12/07/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 211
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
09/04/2024 : ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.166-12 สายจากทางหลวงหมายเลข 2233 ถึงบ้านนางละม้าย ทองบัวบาน หมู่ที่ 11 บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา ตำบลเพ็กใหญ่ กว้าง 5 เมตร ยาว 268 หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
28/03/2024 : จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียนรถ บห ๕๑๕๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/03/2024 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และวัสดุเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/03/2024 : จ้างจ้างเหมาสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต. เพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/03/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2024 : จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2024 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2024 : จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนแต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเพ็กใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2024 : ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บุญเดือนหกโนนแท่นพระ ประจำปี 2566
เพ็กใหญ่เกมส์
TEST VIDEO
ประวัติวันอาสาฬหบูชา
ประวัติวันเข้าพรรษา


ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมสรรพากร
 • ธ.ออมสิน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมบัญชีกลาง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศาลปกครอง
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • โยธาไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กระทรวงการคลัง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4